مشاغل سیناژن

کارشناس معتبرسازی روش های آزمون

 • تحصیلات:

  کارشناسی شیمی، مهندسی شیمی، میکروبیولوژی

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  "مهارت در کار با نرم افزار های آماری MINITAB , IBM SPSS- مهارت در ROOT CAUSE ANALYSIS نتایج معتبر سازی روش های آزمون با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله آمار "

 • شرح وظایف:

  تهیه و بازنگری پروتکل های معتبر سازی روش های آزمون- طراحی آزمون DOE برای تست های مربوط به معتبر سازی روش های آزمون- تحلیل آماری نتایج تست های آنالیز و تکمیل گزارش های مربوطه

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست