اثر بخشی داروی رسیژن در درمان بیماران کرونا


توضیحات جناب آقای دکترپیام طبرسی ،مدیر بخش عفونی و معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری ،در خصوص تاثیر داروی رسیژن در درمان بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 در بخش ویژه خبری اخبار ساعت 21 روز پنج شنبه بیست و یکم خردادماه

فروردین1399 / روابط عمومی /