سینوپار®


(تری پاراتاید)


سوالات متداول

A

هر دو دارو حاوی ترکیب تری پاراتاید است و تنها شرکت های سازنده آن ها با هم متفاوت است

A

ورزش در کنار هر داروی درمان پوکی استخوانی، اثربخشی دارو را می افزاید

A

اثربخشی با تناوب تجویز کاسته می شود. با تجه به اینکه طول مدت درمان با این دارو، 2 سال می باشد، نبایستی بین تجویز های دارو فاصله ای بیفتد.

A

خیر، این دارو وارد گردش خون شده و  به نواحی اثربخشی خود می رسد

بیشتر