تانک های آماده سازی / 1394
امتیاز عکس: سیناژن

فرایند های پایین دستی


دومین مرحله از پروسه تولید داروهای بیولوژیک، مرحله فرایند های پایین دستی می باشد که قبلا به آن اشاره شد.

بازیابی یک ماده بیولوژیک از سوپرناتانت سلولی یکی از مهمترین قسمتهای فرایند تولید محصولات بیوتک می باشد که خود شامل جداسازی سلولها، مراحل خالص سازی، غیرفعال سازی ویروسی و فیلتراسیون نهایی می باشد.

بطور معمول محصولات بیولوژیک طی یک سری از مراحل خالص سازی متوالی  تولید می شوند. این مراحل معمولا به ترتیب شامل گرفتن پروتئین هدف  و خالص سازی اولیه، حذف بخش عمده ناخالصی های موجود و در نهایت جدا کردن فرم های نامطلوب پروتئینی از مولکول دارویی مورد نظر می باشد.

متد های مختلف کروماتوگرافی شامل انواع زیر می باشد:

کروماتوگرافی تمایلی

کروماتوگرافی تعویض یونی

کروماتوگرافی بر اساس برهمکنش های  آبگریز

فیلتراسیون ژلی

همچنین فرایند غیرفعال سازی ویروسی  بخش مهمی از فرایند های پایین دستی در تولید داروهای بیولوژیک می باشد.

ما در شرکت سیناژن آخرین تکنولوژیهای روز دنیا را بکارگرفته ایم تا محصولات تولیدی با بهترین کیفیت و بالاترین خلوص در انطباق با معیارهای تعریف شده روز دنیا باشد.

فروردین1397 / معاونت تولید و بهره برداری / سیناژن