قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت عبدی ابراهیم ترکیه / 1393
امتیاز عکس: سیناژن

انتقال تکنولوژی


انتقال تکنولوژی فرآیندی است که دریافت کننده دانش را قادر می سازد که منطبق با دریافت اسناد و مدارک ، محصولی با کیفیت مشابه و حتی بهتر  از انتقال دهنده دانش ، تولید نماید. این امر نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی انتقال دهنده دانش و همچنین ارائه تمام اسناد فنی و مرتبط به محصول از سوی آنها می باشد. سیناژن در این زمینه، تجربه ارزشمندی را هم در جایگاه صادر کننده لیسانس (مجوز) و هم در جایگاه دریافت کننده لیسانس (مجوز) داراست. با توجه به سابقه درخشان و متمایز ما در این عرصه ، واحد انتقال تکنولوژی سیناژن همواره به دنبال همکاری های جدید بوده است و این تیم متخصص از تمامی فرصتها جهت راه اندازی پروژه های جدید استقبال می نماید.

فروردین1397 / واحد انتقال تکنولوژی / سیناژن
مطالب مرتبط: