مشاغل سیناژن

کارشناس کشت تولید

 • تحصیلات:

  کاردانی/ کارشناسی / کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پایه پزشکی و علوم پایه مرتبط

 • تجربه کاری:

  -

 • دانش و مهارت:

  تسلط کامل بر نحوه کشت سلول در بیوراکتور با ظرفیت های مختلف و کار با نرم افزارهای مرتبط، کالیبراسیون سنسورهای بیوراکتور- تسلط بر اصول استریلیتی- تسلط بر بررسی صلاحیت کیفی بیوراکتور و ارزیابی رشد و بیان محصول سلولها

 • شرح وظایف:

  کشت سلول در مقیاس فلاسک و ارلن- آماده سازی بیوراکتور برای انجام CIP ، SIP و کشت سلول- هاروست سوپر ناتانت سلولی- آماده سازی محیط کشت- تست و آماده ساز ی فیلترها - تکمیل اسناد و BPR ها- دیفریز کردن سلول از بانک سلولی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست