مشاغل سیناژن

کارشناس توسعه فنی و عمرانی

 • تحصیلات:

  کارشناسی معماری-عمران

 • تجربه کاری:

  4 سال

 • دانش و مهارت:

  "مهارت در زمینه ساخت و ساز و جزئیات ساختمانی- توانایی تهیه نقشه های فاز 2- توانایی اجرای ابنیه و اجزای ساختمان- توانایی شناخت اجزای ساختمان و متره برآورد "

 • شرح وظایف:

  نظارت بر رعایت دستور العمل یمنی در کارگاه- نظارت کارگاهی بر نحوه اجرا یدستورالعملهای نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و یا پس از نصب- بررسی کارگاهی موانع اجرای کار و ارائه گزارش راه حل های پیشنهادی به معاونت توسعه- تعمیرات و تغییرات ساختمانی مربوط به ارجاع کارهای بخش های مختلف سازمان- کنترل نقشه ها و در صورت نیاز تهیه نقشه های اجرایی- متره و بر آورد متریال مورد نیاز طبق نقشه های اجرایی و تایید شده

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست